Club Leughaidh Cuilean Craicte – 2016 Titles

Tha na leabhraichean a tha ‘s an amharc againn airson na sreatha Faoilleach-Òg-mhìos 2016 a-nis shuas air an làraich-lìn againn! Trobhadaibh ‘s gun toir sibh sùil orra – saoilidh sinn gur e fìor dheagh thaghadh a th’ ann, agus tha sinn an dòchas gun tèid gu leòr agaibh còmhla ruinn airson na treas sreatha a bhios againn de leabhraichean-caibideil Gàidhlig sgoinneil dha cloinn aois 7-12. Tha ballrachd fosgailte a-nis, agus feumaidh sinn 100 ball air 13 Dùbhlachd mus urrainn dhuinn dhol air adhart.

***

The books we’ve got planned for the January-June 2016 series of books from Club Leughaidh Cuilean Craicte are now up on our website! Come and have a browse – we think it’s a great selection, and we hope that lots of you will come and join us for our third series of great Gaelic chapter books for 7-12s. Subscriptions are open now, and we’ll need to have 100 members confirmed by December 13 to be able to go ahead.

Leave a comment

Filed under Books, Gàidhlig

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s